Veřejné informace

Ředitel DD Šance, Olomouc PhDr. Mgr. Petr Němec, DiS. byl jmenován do funkce od 2. 7. 2024 na šestileté období. Ředitel je zároveň statutárním orgánem.

Zástupcem ředitele (zástupcem statutárního orgánu) je Mgr. Vladimír Pašek.

Spojení do DD

Telefon: +420 585 224 379
Tel. na ředitele: +420 585 228 969
Mobilní telefon na ředitele: +420 725 972 654
E-mail: reditel@ddolomouc.cz

Ředitel DDŠJ je oprávněn vydávat rozhodnutí ve správním řízení, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a to na základě Zák. 109/2002 Sb. v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí ředitele DD je možno v zákonné lhůtě ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím DD.

Přehled nejdůležitějších právních norem, kterými se řídí chod DD:

  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
  • Zákon č. 373/2006 Sb., úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Certifikát, který potvrzuje, že Olomoucký kraj má zavedený, zdokumentovaný a funkční systém managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

GDPR

Dětský domov Šance, Olomouc (dále jen "DD), je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Hlavním jeho úkolem je výkon ústavní výchovy u dětí a mládeže podle zákona 109/2002 Sb. DD zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DD je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1. poskytování plného přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou a plnoletým nezaopatřeným osobám,

2. organizace výchovbě vzdělávací činnosti.

Kontaktní adresa správce:

Dětský domov Šance, Olomouc, U Sportovní haly 1a, 779 00  Olomouc, IČ 00849235, telefon +420 525 224 379, email reditel@ddolomouc.cz, ID dat. schr. fbrjqrn.

Na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval ředitel DD pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje na pověřence: e mail: poverenec@ddolomouc.cz. Ostatní kontaktní údaje jsou stejné jako u DD.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na DD vztahují. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi DD a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašicm osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými předpisy. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

PhDr. Mgr. Petr Němec, DiS,, ředitel