Veřejné informace

Ředitele DDŠJ v Olomouci Mgr. Dalibora Křepského poprvé jmenoval do funkce náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dr. Miroslav Bartošek, a to dne 9.2.1993 s účinností od 15.3.1993. Poslední potvrzením ve funkci je je z 28.3.2018 s platností od 1.8.2018 podepsané náměstkem hejtmana Olomoucké kraje Ladislavem Hynkem. Tím začalo další šestileté období výkonu funkce.

Zástupcem ředitele (zástupcem statutárního orgánu) je Mgr. Vladimír Pašek.

Spojení do DD

Telefon: +420 585 224 379
Tel./fax se záznamníkem na ředitele: +420 585 228 969
Mobilní telefon na ředitele: +420 725 972 654
E-mail: reditel@ddolomouc.cz

Ředitel DDŠJ je oprávněn vydávat rozhodnutí ve správním řízení, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a to na základě Zák. 109/2002 Sb. v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí ředitele DD je možno v zákonné lhůtě ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím DD.

Přehled nejdůležitějších právních norem, kterými se řídí chod DD:

  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
  • Zákon č. 373/2006 Sb., úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

V Olomouci 13.1.2014
Mgr. Dalibor Křepský, ředitel