Veřejné informace

Ředitele DDŠJ v Olomouci Mgr. Dalibora Křepského poprvé jmenoval do funkce náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dr. Miroslav Bartošek, a to dne 9.2.1993 s účinností od 15.3.1993. Poslední potvrzením ve funkci je je z 28.3.2018 s platností od 1.8.2018 podepsané náměstkem hejtmana Olomoucké kraje Ladislavem Hynkem. Tím začalo další šestileté období výkonu funkce.

Zástupcem ředitele (zástupcem statutárního orgánu) je Mgr. Vladimír Pašek.

Spojení do DD

Telefon: +420 585 224 379
Tel./fax se záznamníkem na ředitele: +420 585 228 969
Mobilní telefon na ředitele: +420 725 972 654
E-mail: reditel@ddolomouc.cz

Ředitel DDŠJ je oprávněn vydávat rozhodnutí ve správním řízení, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a to na základě Zák. 109/2002 Sb. v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí ředitele DD je možno v zákonné lhůtě ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím DD.

Přehled nejdůležitějších právních norem, kterými se řídí chod DD:

  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
  • Zákon č. 373/2006 Sb., úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů: Dětský domov a Školní jídelna Olomouc

   Dětský domov a školní jídelna Olomouc, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc (dále jen „DDŠJ Olomouc“), je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování plného zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou a plnoletým nezaopatřeným klientům podle zákona č. 109/2002 Sb..

     DDŠJ Olomouc zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DDŠJ Olomouc je správcem vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. poskytování plného zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou a plnoletým nezaopatřeným klientům,
  2. organizace výchovně vzdělávací činnosti.

Kontaktní adresa správce:

Dětský domov a školní jídelna Olomouc, adresa U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc, IČO: 00849235, telefon: +420 585 224 379, e-mail: reditel@ddolomouc.cz, ID datové schránky: fbrjqrn.

DDŠJ Olomouc na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

adresa U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc, telefon: +420 585 224 379, e-mail: poverenec@ddolomouc.cz, ID datové schránky: fbrjqrn

    Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na DDŠJ Olomouc vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi DDŠJ a vámi.

     V některých případech mohou být vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle se zpracováním vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

     V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

     Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

     Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Olomouci 1.4.2019
Mgr. Dalibor Křepský, ředitel